Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sivanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyjaśnia, jakie informacje i dane osobowe zbieramy, w jaki sposób je przetwarzamy, z kim możemy się nimi podzielić oraz jakie prawa, przysługują osobom, których dane osobowe przetwarzamy. 

Sivanet sp. z o.o. jest spółką zarządzającą projektami deweloperskim prowadzonymi przez powiązane z nią spółki celowe. Mimo, że inwestycje deweloperskie są realizowane przez odrębne spółki celowe, zapytania potencjalnych Klientów przekazywane są do Sivanet Sp. z o. o. 

Sivanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbiera i przetwarza dane osobowe w różnych celach zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej jako: „RODO”).

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nim skontaktować?
 2. Jakie dane osobowe, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy?
 3. Czy podanie danych jest wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy oraz czy istnieje obowiązek podania danych osobowych? Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?
 4. Skąd mamy Twoje dane osobowe?
 5. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe (kim są Odbiorcy danych)?
 6. Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane osobowe?
 7. Jakie przysługują Ci uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
 8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 9. Zmiany polityki prywatności
 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nim skontaktować?
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sivanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806051, REGON: 384469742, NIP: 7010947012 (dalej jako: „Administrator”, „my”, „Sivanet”. Jeżeli jesteś nabywcą (potencjalnym nabywcą) lokalu budowanego w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez spółkę powiązaną z Sivanet sp. z o.o. lub jego przedstawicielem, administratorem Twoich danych jest dana spółka z, z którą zawierasz umowę deweloperską lub umowę sprzedaży lokalu. Polityki prywatności Spółek współpracujących/ powiązanych z Sivanet sp. z o.o. znajdują się tutaj.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami:
   1. korespondencyjnie na adres: ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, 
   2. na adres e-mail: office@sivanet.pl,
 1. Jakie dane osobowe, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy?
  1. Jeżeli jesteś osobą korzystają z naszej strony internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej, w tym adresy IP, inne dane przekazane nam przez Ciebie dobrowolnie w trakcie wymiany korespondencji:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Tobie treści gromadzonych na naszej stronie internetowej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
   2. w celach wskazanych w poniższym pkt. 2.11.
  2. Jeżeli jesteś osobą korzystają z naszych profili na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram), przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz informacje przekazywane przez Ciebie wskutek korzystania z naszych profili (np. identyfikatory internetowe, komentarze, polubienia, udostepnienia):
   1. w celu umożliwienia aktywności na naszych profilach, gdzie prezentujemy i promujemy nasze produkty i usługi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu marki, prezentowaniu naszych produktów i usług oraz dbaniu o ich jakość;
   2. a także w celach statystycznych i analitycznych– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest zarządzanie naszymi portalami społecznościowymi (Facebook, Instagram) i analizowanie danych gromadzonych w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   3. w celach wskazanych w poniższym pkt. 2.11.
  3. Jeżeli jesteś osobą kierującą do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną, tradycyjną, przesyłasz korespondencję poprzez nasze portale społecznościowe (Facebook, Instagram), przetwarzamy Twoje dane osobowe:
   1. W celu kontaktu i odpowiedzi na skierowaną do nas wiadomość i załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie z Tobą korespondencji i wymiana informacji;
   2. w celach wskazanych w poniższym pkt. 2.11.
  4. Jeżeli jesteś osobą kontaktującą się z nami telefonicznie, przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu, tylko wtedy gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt lub inne dobrowolnie przekazane przez Ciebie dane:
   1. W celu kontaktu i odpowiedzi na skierowaną do nas wiadomość i załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie z Tobą korespondencji i wymiana informacji;
   2. w celach wskazanych w poniższym pkt. 2.11.
  5. Jeżeli jesteś osobą biorącą udział w rekrutacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak informacje podane w dokumentach aplikacyjnych takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane podane dobrowolnie przez Ciebie w trakcie procesu rekrutacji:
   1. w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);
   2. w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna– w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w zakresie w jakim Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
   4. w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata lub kandydatki oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy, pozyskanie pracownika o określonych kwalifikacjach oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;
   5. w celach wskazanych w poniższym pkt. 2.11.
  6. Jeżeli jesteś Potencjalnym Kontrahentem przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko /firma, adres poczty elektronicznej, numer telefonu:
   1. W celu przedstawienia oczekiwanej oferty – podstawą prawną jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
   2. w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub Twoje żądanie podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
   3. w celach wskazanych w poniższym pkt. 2.11.
  7. Jeżeli jesteś Pracownikiem przetwarzamy Twoje dane osobowe potrzebne do zawarcia i wykonania umowy o pracę i przekazujemy Ci szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z nawiązaniem stosunku pracy.
  8. Jeżeli jesteś Kontrahentem przetwarzamy Twoje dane osobowe potrzebne do zawarcia i wykonania umowy i przekazujemy Ci szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w momencie zawierania umowy.
  9. Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta lub osobą wyznaczoną do kontaktu przetwarzamy Twoje dane osobowe dane osobowe potrzebne do zawarcia i wykonania umowy i przekazujemy Ci szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w momencie zawierania umowy.
  10. Niezależnie od charakteru łączących nas relacji i podstawy przetwarzania danych osobowych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe:
   1. w celach wewnętrznej administracji, archiwizacji, zapewnienia bezpieczeństwa, statystycznych, raportowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym systemom i obiektom;
   2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń i praw (jeżeli okaże się to konieczne) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest ustalenie lub dochodzenie przez nas ewentualnych roszczeń lub obrona przed wysuwanymi wobec nas roszczeniami.
  11. W związku z prowadzoną działalnością zbieramy dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością i rozwijaniu relacji z partnerami biznesowymi.
  12. Ponadto w pozostałych (innych niż powyższe) przypadkach przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy na bieżąco przekazywać Ci wymagane przepisami prawa informacje związane z dokonywanym przetwarzaniem.
 1. Czy podanie danych jest wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy oraz czy istnieje obowiązek podania danych osobowych? Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?
  1. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w przypadku zawarcia umów. Brak podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy może skutkować niemożnością zawarcia umowy. 
  2. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może skutkować niemożnością przekazania odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie żądanie lub wykonania usługi.
 1. Skąd mamy Twoje dane osobowe?
  1. Powyższej wskazane są nam przekazywane bezpośrednio przez Ciebie lub przez Twojego pracodawcę, firmę lub organizację będącą naszym klientem lub innego Twojego przedstawiciela. 
  2. W przypadkach przekazywania nam danych osobowych innych osób (np. osoby wyznaczone do kontaktu). Należy się upewnić, że osoby te zostały poinformowane o udostępnianiu nam informacji na ich temat, a gdy jest to wymagane, także o tym, że uzyskaliście Państwo od nich zgodę na takie przekazanie danych osobowych.
 1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe (kim są Odbiorcy danych)?
  1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być przez nas ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom zarządzającym profilami społecznościowymi (Facebook, Instagram).
  2. Twoje dane osobowe mogą być przekazane do właściwego organu lub osoby trzeciej w przypadku zgłoszenia żądania ujawnienia wybranych informacji (Twoich danych osobowych) przez takie właściwe organy bądź osoby trzecie, które zażądają takich informacji, opierając takie żądanie ujawnienia informacji na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  3. Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba możemy je przekazać poza EOG wyłącznie z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony zgodnego z RODO, przede wszystkim poprzez: stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, spełniających wymogi RODO; współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna i aktualna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 1. Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane osobowe?
  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania lub zakończenia świadczenia usługi/ wykonywania działań w związku z którymi zgoda została udzielona. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej wykonania lub rozwiązania.
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (do upływu okresu przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa), a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa (np. w przypadku dokumentacji podatkowej i księgowej – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku). 
  3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 1. Jakie przysługują Ci uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
  1. prawo dostępu do danych osobowych – na tej podstawie przekażemy Ci kopię przetwarzanych twoich danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania – na tej podstawie jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  3. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę – oraz  ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  5. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – jako Administrator wydamy dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po naszej stronie jako Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  7. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
  8. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  9. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, możesz złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 1. Zmiany polityki prywatności 
  1. Polityka jest przez nas na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 
  2. Ostatnia aktualizacja Polityki miała miejsce dnia 25.04.2024r.